گواهینامه ها و تقدیرنامه های شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

ISO10002-2014

تاریخ درج:94/05/30

گواهینامه رضایت مشتری

ISO10004:2012

تاریخ درج:94/06/20

 

گواهینامه مدیریت تکنولوژی

تاریخ درج: 94/06/20گواهینامه سیستم های مدیریت زیست محیطی

ISO14001-2004

تاریخ درج:94/10/20

گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

ISO9001:2008

تاریخ درج:94/11/20

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

IMS

تاریخ درج:94/11/20

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO9001:2008

تاریخ درج: 94/10/20

تقدیرنامه 2 ستاره تعالی سازمانی

تاریخ درج:94/12/29

گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 – 2007

تاریخ درج :94/10/20

نشان زرین چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور

تاریخ درج:95/05/05

گواهینامه مدیریت شکایت مشتریان ISO10002:2014

گواهینامه سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO10004:2012

چهره ماندگار

تاریخ درج:95/06/30

تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی

تاریخ درج:95/12/20


تندیس برنزی مدیریت دانش

تاریخ درج:95/12/10

گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

ISO9001:2015

تاریخ درج:97/05/24

گواهینامه سیستم های مدیریت زیست محیطی

ISO14001-2015

تاریخ درج:97/05/24

گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BS OHSAS 18001 –2007

تاریخ درج :97/05/24