سه شنبه 22 آذر 1401 - 23:0
بازدید کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی از سیمولاتور نیروگاه طرشت
دفتر روابط عمومی