یک شنبه 13 آذر 1401 - 23:0
بازدید دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) در تاریخ 1401/09/13 از تجهیزات و تاسیسات نیروگاه طرشت
دفتر روابط عمومی