شنبه 12 آذر 1401 - 23:0
بازدید دانش آموزان مدرسه هوشمند ابن سینا در روزهای 8و12 آذر 1401 در سه گروه از تاسیسات نیروگاه طرشت
دفتر روابط عمومی