شنبه 10 دی 1401 - 23:0
بازدید دانشجویان دانشگاه امیر کبیر از تاسیسات نیروگاه طرشت
دفتر روابط عمومی